• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży prowadzonego przez Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak z siedzibą w Łodzi NIP 6731716621, REGON 366856714.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą telefoniczną oraz elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.)

3.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem internetowym https://nfpolska.sklep.pl/news/n/208/Regulamin-sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4.Podstawowe definicje:

 1. a) Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 2. b) Sprzedawca, Usługodawca,Gwarant lub Administrator Danych - Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak, ul. Bratysławska 13/18, 94-040 Łódź, NIP 6731716621, REGON 366856714;
 3. c) Klient lub Usługobiorca- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej konsumentem, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu;

d)Konsument- zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93) [dalej jako: Kodeks Cywilny] oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)Sklep lub Sklep internetowy, Serwis – usługa elektroniczna, sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość;

f)Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.

 1. g) Konto- Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

h)Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy:

i)Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

j)Formularz- skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

k)Zamówienie- dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

 1. l) Umowa zamiany z obowiązkiem dopłaty – przez umowę zamiany Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność regenerowanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/kolektora ssącego/silnika w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności przez Klienta na rzecz Sprzedawcy takich samych używanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/kolektora ssącego/silnika, z obowiązkiem dopłaty na rzecz Sprzedawcy przez Klienta.
 2. m) Dopłata - uzupełnienie sumy, zapłata brakującej należności.
 3. n) Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres NF Polska, ul. Bratysławska 13/18, Łódź 94-040, adres poczty elektronicznej biuro@nfpolska.sklep.pl ,numer telefonu +48 782605609.

1.Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną:

1.1. sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży lub umowę zamiany z obowiązkiem dopłaty, przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży lub zawarciu umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) generowanej automatycznie.

1.2. Newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Serwisie, w tym o nowościach lub promocjach w Sklepie.

1.3. Opiniowanie (komentowanie),

1.4 Konto użytkownika, umożliwiające Klientowi sprawdzenie etapu zamówienia.

2.Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

3.Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

4.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7.Klient nie może korzystać ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

3.1 Postanowienia ogólne

 1. Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak, z siedzibą w Łodzi przy ul. Bratysławska 13/18, jako Administrator Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej „Rozporządzenie”) przetwarza dane osobowe.
 2. Współadministratorem Twoich danych jest LIDER CAR Stanisław Justyński z siedzibą w Łodzi (94-047) Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 55 lok. 81. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia, dostawy, rozpatrywania reklamacji a w szczególności wykonywania ekspertyz reklamowanych towarów oraz ich naprawy w ramach rękojmi oraz gwarancji. Dane kontaktowe: biuro.lider@gmail.com.
 3. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dzwięku, obrazu), takie jak np. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.
 4. Administrator Danych prowadzi bazy danych osobowych Klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa NF Polska Łukasz Chomiszczak.
 5. Baza danych osobowych zgodnie z definicją Rozporządzenia to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów.
 6. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
 7. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w niżej wskazanych celach:
 1. a) realizacja umów zawieranych z klientami
 2. b) realizacja transakcji handlowych
 3. c) realizacja zleceń na podstawie zamówień złożonych przez Klientów
 4. d) realizacja gwarancji
 5. e) wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez NF Polska Łukasz Chomiszczak
 6. f) kontakt telefoniczny związany z realizacją zawartej umowy, realizacją zamówienia oraz w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez NF Polska Łukasz Chomiszczak
 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez NF Polska Łukasz Chomiszczak danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
 1. a) zgodzie wyrażonej przez Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznego połączenia głosowego i wiadomości SMS.
 2. b) na prawnie uzasadnionym interesie NF Polska Łukasz Chomiszczak jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych.
 1. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 1. a) uniemożliwi realizację transakcji handlowych;
 2. b) uniemożliwi wysłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej, w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem telefonicznego połączenia głosowego i wiadomości SMS.
 1. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów, w związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane:

1) firmie hostingowej,

2) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

3) dostawcy usług internetowych,

4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

 1. Administrator Danych zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 2. NF Polska Łukasz Chomiszczak jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa , zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez NF Polska Łukasz Chomiszczak. lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
 3. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Ponadto osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 1. a) żądania dostępu do danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od NF Polska Łukasz Chomiszczak potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. NF Polska Łukasz Chomiszczak dostarcza na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu,
 2. b) sprostowania danych osobowych, których dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a NF Polska Łukasz Chomiszczak ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku NF Polska Łukasz Chomiszczak wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. e) sprzeciwu – w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak pod adresem: Łódź (90-025), ul. Tuwima 53, lub pod adresem e-mail: biuro@nfpolska.sklep.pl.

3.2 Pliki cookies

 1. Witryna nfpolska.sklep.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Konto.

1.Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

 1. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@nfpolska.sklep.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: NF Polska Łukasz Chomiszczak, ul. Tuwima 53, Łódź 90-025.

4.2.Newsletter

1.Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nfpolska.sklep.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: NF Polska, ul. Tuwima 53, Łódź 90-025.

4.3.Opinie

1.Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2.Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4.Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

4.4.Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ I ZAMIANA Z OBOWIĄZKIEM DOPŁATY

5.1. TOWARY

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta ewentualnie wiadomości tekstowej sms, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są bez wad, o ile nic innego nie wynika z opisu Produktu. Szczegółowy opis Produktu znajduje się w ofercie.
 3. Sprzedawca sprzedaje używane części samochodowe poddane regeneracji, Sprzedawca informuje, że regeneracja używanych części samochodowych polega na :
 4. a) skrzynie biegów - czyszczeniu, rozmontowaniu, wymianie wszystkich zużytych podzespołów, zmontowaniu i sprawdzeniu na hamowni.
 5. b) kolektory ssące- czyszczeniu, rozmontowaniu, wymianie wszystkich zużytych elementów zmontowaniu oraz poddaniu testom.
 6. c) silnik- kompletnej obróbce bloku i obróbce głowicy oraz pełnej wymianie części silnikowych

4.Klient, który kupuje regenerowane części samochodowe, o których mowa w rozdziale 5 ust.5.1.pkt.3 Regulaminu zawiera umowę zamiany. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność regenerowanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/kolektora ssącego/silnika [ dalej: Towar Regenerowany] w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności przez Klienta na rzecz Sprzedawcy takich samych używanych części samochodowych (dalej: zużyty Towar) tj. skrzyni biegów/kolektora ssącego/silnika, z obowiązkiem dopłaty na rzecz Sprzedawcy przez Klienta. Oferowana cena w sklepie stanowi wysokość dopłaty, jaką Klient musi uiścić za Towar regenerowany z tytułu umowy zamiany.

5.2.GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela wszystkim Klientom gwarancji na Towary regenerowane, o których mowa w ust.5.1.pkt.3 rozdziału 5 Regulaminu na warunkach wskazanych poniżej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarantem jest Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak, ul. Bratysławska 13/18, 94-040 Łódź. Kupujący, korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji zobowiązany jest przesłać pisemną reklamację na adres: NF Polska Łukasz Chomiszczak, ul. Tuwima 53, Łódź 90-025, Klient może również skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu internetowego. Gwarancja obejmuje prawidłowe funkcjonowanie Towaru.
 2. Czas obowiązywania gwarancji, o której mowa w pkt. 1 ust.5.2.wynosi w zakresie:
 1. a) skrzyni biegów:

- Konsument - 18 miesięcy, licząc od dnia wydania Towaru;

- Przedsiębiorca- 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Towaru.

 1. b) kolektora ssącego:

- Konsument – 24 miesięcy, licząc od dnia wydania Towary;

- Przedsiębiorca - 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Towaru.

 1. c) silnika:

- Konsument - 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Towaru;

- Przedsiębiorca- 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Towaru.

 1. Klient zobowiązany jest podpisać wystawioną fakturę VAT i odesłać Sprzedawcy. Nie odesłanie podpisanej faktury Vat, powoduje nieważność gwarancji. Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jednakże w razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji termin do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie zgodnie z art. 579 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
 1. a) kosztów związanych z transportem reklamowanych części (nie dotyczy Konsumentów);
 2. b) kosztów związanych z holowaniem samochodu;

c)kosztów obsługi wymiany i wartości oleju przekładniowego/silnikowego;

d)uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, montażu, uszkodzeń zewnętrznych powstałych w wyniku np. kolizji(wypadku);

 1. W przypadku gdy Klient nabył Towar w zakresie umowy zamiany na zasadach określonych w pkt. 4. ust.5.1.niniejszego Regulaminu, a zużyty Towar nie został dostarczony przez Klienta do Sprzedawcy, gwarancja wygasa z powodu niedotrzymania warunków transakcji przez Klienta.
 2. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba samodzielnej naprawy przez Klienta lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji. Sprzedawca może wyrazić zgodę na naprawę Towaru w innym miejscu niż u Sprzedawcy, zgoda zostanie wyrażona drogą meilową. Klient występując z wnioskiem o wyrażenie zgody jednocześnie przedstawi koszty ewentualnej naprawy, które Sprzedawca musi zaakceptować.
 3. Sprzedawca do niniejszej gwarancji załącza uwagi techniczne dotyczące prawidłowego montażu. W przypadku dokonania montażu przez Klienta bądź inną osobę np. mechanika w sposób sprzeczny z przedstawionymi uwagami technicznymi, gwarancja traci ważność, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarze.
 4. W przypadku uznania reklamacji Klienta w ramach gwarancji Sprzedawca podejmie działania polegające na: naprawie Towaru, wymianie Towaru lub zwróci cenę za Towar- wedle własnego uznania, w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym uznano reklamację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 21 dni roboczych.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi, nie będącym Konsumentem koszty demontażu i montażu w poniższym zakresie, w stosunku do Konsumentów obowiązują regulacje zawarte w kodeksie cywilnym:
 1. a) skrzyni biegów do kwoty:400 zł
 2. b) kolektora ssącego do kwoty:150 zł
 3. c) silnika do kwoty: 800 zł
 1. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia dostarczenia reklamacji i Towaru do Sprzedawcy.
 2. Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie w serwisie Sprzedawcy. W sytuacjach spornych Sprzedawca może powołać niezależnego rzeczoznawcę, aby potwierdzić lub zakwestionować istnienie wady fizycznej Towaru w chwili wydania Towaru. W przypadku, jeżeli wydana opinia rzeczoznawcy nie potwierdza istnienia wady, wówczas koszty rzeczoznawcy ponosi Klient. W przypadku Konsumentów koszty rzeczoznawcy ponosi Sprzedawca.
 3. W przypadku nowych Towarów oferowanych w Sklepie, obowiązuje tylko gwarancja producenta (o ile Producent udziela gwarancji). Informacja w tym zakresie znajduje się w opisie Towaru.

Rozdział 6 Zamówienia i ich realizacja.

6.1.Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie ewentualnie zamówienie składane jest drogą telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta Sprzedawcy pod numerem telefonu : +48 782605609.
 2. W przypadku składania zamówienia przez formularz, zamówienie można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu lub bez rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 5. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Czas dotyczy realizacji zamówień na terenie Polski. Zamówienia wysyłane poza granice Polski mają indywidualny czas dostawy w zależności od Państwa.
 8. Zakup regenerowanego towaru (skrzyni biegów/kolektora/silnika) jest zamówieniem w ramach umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty, co oznacza, że zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta z obowiązkiem zwrotu przez Klienta takiego samego zużytego towaru, zgodnego ze złożonym zamówieniem.
 9. Sprzedawca wysyła zamówiony towar wraz z listem zwrotnym, pozwalającym nieodpłatnie wysłać przesyłkę, o której mowa w pkt 8 ust. 6.1. rozdziału 6 niniejszego Regulaminu.
 10. W zakresie umowy zamiany Sprzedawca zastrzega prawo własności zakupionego Towaru regenerowanego. Prawo własności przenoszone jest na Klienta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zużytego Towaru, który podlegał zamianie. Do momentu zwrotu zużytego towaru Klient jest tylko posiadaczem rzeczy, a nie prawowitym właścicielem. Zastrzeżenie prawa własności nie ma zastosowania do towarów, które nie są oferowane w ramach umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty.
 11. W przypadku wysyłki Towaru poza granice Polski w ramach umowy zamiany pobierana jest kaucja w wysokości 50% wartości zakupionego Towaru. Kaucja zostanie zwrócona w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania elementu zamiennego.
 12. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy zużytego Towaru, w ramach umowy zamiany w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostawy Towaru, Sprzedawca wezwie Klienta do jej zwrotu pisemnie bądź telefonicznie. W przypadku gdy Klient pomimo wezwania nie dokona zwrotu zużytego Towaru, Klient, nie będący Konsumentem zapłaci Sprzedawcy 50 % wartości sprzedanego Towaru regenerowanego, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Natomiast Konsument w przypadku braku zwrotu zużytego Towaru zapłaci Sprzedawcy 30% wartości sprzedanego Towaru regenerowanego, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
 13. W razie zastrzeżenia prawa własności Sprzedawca odbierając od Klienta Towar regenerowany może żądać odpowiednio wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie Towaru.
 14. Sprzedawca wysyła Towar regenerowany do Klienta w kastrach (dalej zwane Pojemnikami). Pojemniki przeznaczone są do przesyłania Towarów regenerowanych do Klienta oraz do przesłania zużytych Towarów do Sprzedawcy, i powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. W przypadku gdy Klient nie dokona zwrotu Pojemnika, Sprzedawca wezwie Klienta do jego zwrotu pisemnie bądź telefonicznie. W sytuacji gdy Klient pomimo wezwania nie dokona zwrotu, zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 60 zł, stanowiącą wartość Pojemnik, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę.

6.2.Płatności

 •  
  1. Wszystkie ceny Towarów i wysokości dopłat podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
  2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
  3. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności:
 1. a) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

b)zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

c)zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

d)Karty płatnicze:

  • Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty, o ile wybrany sposób nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

6.3.Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczona maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru (Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).W przypadku wysyłki poza granice Polski, termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i miejsca odbioru.
 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku płatności kartą termin realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. Sprzedawca wskazuje, że:
 1. a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
 2. b) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 tj. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze. zm.), w tym na następujących zasadach:
 1. a) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

- Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

- Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.

 1. b) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niezgodności, na jakie narażałyby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.
 7. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, Konsument jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientem, nie będącym konsumentem.

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: NF Polska ul. Tuwima 53, Łódź 90-025. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nfpolska.sklep.pl
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta wyżej wskazanym terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. a) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. b) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
  3. c) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji tzn. przedmiot umowy działa poprawnie lub ewidentnie stwierdzono, że został uszkodzony przez klienta, przedmiot umowy jest odsyłany do klienta a klient zostaje obciążony fakturą usługową za wykonaną ekspertyzę oraz za transport. W przypadku zwrotów niestandardowych, koszty za transport będą naliczane indywidualnie. Powyższe postanowienie nie dotyczy konsumentów. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż koszt ekspertyzy wynosi 300 zł w przypadku skrzyni biegów, 50 zł w przypadku kolektora ssącego, natomiast koszt transportu może wynieść do 140 zł w przypadku skrzyni biegów, a w przypadku kolektora ssącego do 70 zł.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Konsumenta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
 1. a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. c) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. d) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. g) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. i) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://nfpolska.sklep.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://nfpolska.sklep.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie zgodnie, z którym niniejszy regulamin powinien być interpretowany. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony zapewnionej mu przez przepisy, w przypadku gdy przepisy obowiązujące w państwie konsumenta są bardziej dla niego korzystne, to te przepisy obowiązują w umowie zawartej z Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak
Regulamin zaktualizowany 2021-10-08

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

NF Polska

Tuwima 53,

Łódź 90-025

biuro@nfpolska.sklep.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wysokość kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN (w Polsce). Koszty zwrotów z innych krajów szacowane są indywidualnie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca): …………… …………… ……………

 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ................

Numer zamówienia: ....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: .......................................................................................................

Adres konsumenta: ......................................................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr .........................................................

 

 

Data .............................................................

 

 

………………………………………………. Podpis