• Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży/zamiany na odległość za pośrednictwem
zorganizowanego systemu sprzedaży prowadzonego przez Nowa Fabryka Polska Łukasz
Chomiszczak z siedzibą w Chodowie.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.
Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą telefoniczną oraz elektroniczną, w
tym korzystanie ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i
Klienta.
3. Podstawowe Definicje:
A. Sprzedawca, Usługodawca, Gwarant, Administrator Danych- Nowa Fabryka Polska Łukasz
Chomiszczak z siedzibą w Chodów (99-220) Chodów 8, NIP: 6731716621, REGON: 366856714,
e-mail: biuro@nfpolska.pl, numer tel. +48 42 218 55 50;
B. Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, zwana dalej konsumentem, a także osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania;
C. Konsument- osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
D. Usługa Elektroniczna- usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta za pośrednictwem Serwisu;
E. Konto- Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach sklepu;
F. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

G. Formularz- skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie
Zamówienia;
H. Umowa Zamiany z obowiązkiem dopłaty- przez umowę zamiany Sprzedawca zobowiązuje
się przenieść na Klienta własność regenerowanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/
kolektora ssącego/ silnika w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności przez
Klienta na rzecz Sprzedawcy takich samych używanych części samochodowych tj. skrzyni
biegów/ kolektora ssącego/ silnika z obowiązkiem dopłaty na rzecz Sprzedawcy przez Klienta;
I. Dopłata- zapłata brakującej należności;
II. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) Sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej w ramach której Klient
zawiera umowę sprzedaży lub umowę zamiany z obowiązkiem dopłaty przez internet. Klient
jest informowany o dokonaniu sprzedaży lub zawarciu umowy zamiany z obowiązkiem
dopłaty za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) generowanej automatycznie.
b) Konto użytkownika, umożliwiające Klientowi sprawdzenie etapu zamówienia;
2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub
innych urządzeń mobilnych.
3. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu
spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym
zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania
danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i
chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem sklepu przez
Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez
opuszczenie Sklepu lub usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług
Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń stron.
5. Klient nie może korzystać ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
III. DANE OSOBOWE
1. Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak jako Administrator Danych Osobowych na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarza dane osobowe.
2. Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej w
jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np. imię, nazwisko, adres, nr
telefonu, PESEL, NIP. Administrator Danych prowadzi bazy danych osobowych Klientów, które są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującą u niego polityką bezpieczeństwa.
3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
a) realizacji umów zawieranych z klientami;
b) realizacji gwarancji;
c) kontaktu telefonicznego związanego z produktami i usługami oferowanymi przez
Sprzedawcę;
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy;
4. Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w związku z tym dane osobowe mogą być
przekazywane:

a) Firmie hostingowej;
b) Dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu;
c) Dostawcy usług internetowych;
d) Firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe;
e) Dostawcy platformy płatności elektronicznych;
f) Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur;
g) Podmiotom świadczącym obsługę księgową;
5. Administrator Danych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii
Europejskiej lub prawo polskie.
6. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora Danych przez czas niezbędny do
osiągnięcia celów, dla których dane są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz
przez okres wymagany przepisami prawa.
7. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych
osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby których dane są
przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
8. Ponadto osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
a) Żądania dostępu do danych osobowych;
b) Sprostowania danych osobowych;
c) Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Sprzeciwu;
IV. SPRZEDAŻ I ZAMIANA Z OBOWIĄZKIEM DOPŁATY
1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży/
zamiany z obowiązkiem dopłaty między Klientem a Sprzedawcą.
2. Sprzedawca sprzedaje zarówno nowe jak i używane części samochodowe poddane regeneracji.
Szczegółowy opis Towaru znajduje się w ofercie.
3. Sprzedawca informuje, że regeneracja używanych części samochodowy polega na:
a) Skrzynia biegów- wymianie wszystkich zużytych elementów, przy czym łożyska, simmeringi
oraz uszczelki zawsze podlegają wymianie na nowe. Gwarancją poprawności
przeprowadzonej regeneracji jest test na hamowni, gdzie oceniamy prawidłowe
funkcjonowanie biegów, szczelność układów oraz generowany hałas;
b) Kolektor ssący –wymianie wszystkich zużytych elementów zamontowaniu oraz poddaniu
testom;
c) Silnik- kompletnej obróbce bloku i obróbce głowicy oraz pełnej wymianie części silnikowych;
4. Klient, który kupuje regenerowane części samochodowe tj. skrzynię biegów, silnik, kolektor ssący
zawiera umowę zamiany. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność
regenerowanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/silnika/ kolektora ssącego w zamian za
zobowiązanie się do przeniesienia własności przez Klienta na rzecz Sprzedawcy takich samych
używanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/kolektora ssącego/silnika z obowiązkiem
dopłaty na rzecz Sprzedawcy przez Klienta. Oferowana cena w sklepie stanowi wysokość dopłaty
jaką Klient musi uiścić za Towar regenerowany z tytułu umowy zamiany.

5. Sprzedawca może wydać Towar z innymi oznaczeniami numerowymi niż te, które są podawane
przez producenta pojazdu. Zaistnienie takiego faktu nie może być podstawą do odstąpienia
Nabywcy od Umowy i nie należy tego traktować jako brak zgodności towaru z umową.
V. GWARANCJA
1. Sprzedawca udziela wszystkim Klientom gwarancji na Towary regenerowane tj. na skrzynię
biegów/ kolektor ssący/ silnik. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja obejmuje prawidłowe funkcjonowanie Towaru.
2. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji zobowiązany jest przesłać reklamację na
adres e-mail: reklamacje@nfpolska.pl ewentualnie może skorzystać z formularza reklamacyjnego
znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
3. Czas obowiązywania gwarancji wynosi w zakresie:
Rodzaj Klienta SKRZYNIA BIEGÓW KOLEKTOR SSĄCY SILNIK
KONSUMENT 18 MIESIĘCY
(LICZĄC OD DNIA
DOSTARCZENIA TOWARU)

24 MIESIĘCY
(LICZĄC OD DNIA
DOSTARCZENIA TOWARU)

12 MIESIĘCY
(LICZĄC OD DNIA
DOSTARCZENIA TOWARU)

PRZEDSIĘBIORCA 12 MIESIĘCY
(LICZĄC OD DNIA
DOSTARCZENIA TOWARU)

12 MIESIĘCY
(LICZĄC OD DNIA
DOSTARCZENIA TOWARU)

12 MIESIĘCY
(LICZĄC OD DNIA
DOSTARCZENIA TOWARU)
4. Klient zobowiązany jest podpisać wystawioną fakturę VAT i odesłać ją na koszt Sprzedawcy.
Nieodesłanie podpisanej faktury VAT, powoduje nieważność gwarancji.
5. Gwarancja nie obejmuje m.in.:
a) Kosztów związanych z transportem reklamowanych części (nie dotyczy Konsumentów);
b) Kosztów związanych z holowaniem samochodu;
c) Kosztów obsługi wymiany i wartości oleju przekładniowego/silnikowego;
d) Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, montażu, uszkodzeń zewnętrznych
powstałych w wyniku np. kolizji (wypadku);
6. W przypadku gdy Klient nabył Towar w zakresie umowy zamiany, a Klient nie dostarczył
Sprzedawcy używanej części samochodowe, gwarancja wygasa z powodu niedotrzymania
warunków transakcji przez Klienta.
7. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba
samodzielnej naprawy przez Klienta lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego
ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji. Sprzedawca może wyrazić zgodę na naprawę
Towaru w innym miejscu niż u Sprzedawcy, zgoda zostanie wyrażona drogą meilową. Klient
występujący z wnioskiem o wyrażenie zgody jednocześnie przedstawi koszty ewentualnej
naprawy, które Sprzedawca musi zaakceptować.
8. Warunkiem technicznym koniecznym do uzyskania praw gwarancyjnych w zakresie skrzyni
biegów jest dokonanie przed montażem towaru następujących czynności: sprawdzenie czy towar
nie został uszkodzony podczas transportu; sprawdzenie czy wałek sprzęgłowy obraca się i nie jest
zablokowany, a także czy jest możliwość włączenia wszystkich biegów; sprawdzenie czy korek
spustowy oleju jest w towarze i czy jest odpowiednio wkręcony do towaru; zalanie towaru olejem
w ilości i jakości podanej przez Sprzedawcę; sprawdzenie stanu półosi, frezów, wieloklinów i gum;
prawidłowy montaż półosi; odpowietrzanie sprzęgła; pozytywna weryfikacja stanu technicznego
sprzęgła, docisku i koła dwumasowego, wysprzęglika i łożyska oporowego. W przypadku
dokonania montażu w sposób sprzeczny z przedstawionymi warunkami technicznymi gwarancja
traci ważność, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarze.
9. Warunkiem technicznym koniecznym do uzyskania praw gwarancyjnych w zakresie silnika jest
dokonanie przed montażem towaru następujących czynności: sprawdzenie czy silnik nie jest
zalany olejem; przed montażem pompy wysokiego ciśnienia należy ustawić koło zębate pompy

według instrukcji montażu producenta; dokręcić pokrywę rozrządu po ustawieniu koła zębatego
pompy wysokiego ciśnienia; przed uruchomieniem, zamontować czujnik ciśnienia oleju. Ciśnienie
musi powstać przy kręceniu rozrusznikiem; przed zamontowaniem pokrywy zaworów dokręcić
wałki popychaczy zaworów. Wałki są luźne, były dokręcane i sprawdzane. Odkręcane są ze
względów bezpieczeństwa; położenie tłoków jest w górnym punkcie, jednak należy zamontować
trzpień, by ustawić zero wału; silnik musi być zalany olejem zgodnie z zaleceniami producenta. W
przypadku dokonania w sposób sprzeczny z przedstawionymi warunkami technicznymi gwarancja
traci ważność, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarze.
10. W przypadku uznania reklamacji Klienta w ramach gwarancji Sprzedawca podejmie działania
polegające na: naprawie Towaru, wymianie Towaru lub zwróci cenę za Towar- wedle własnego
uznania w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym uznano reklamację. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 21 dni roboczych.
11. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi, niebędącym Konsumentem koszty
demontażu i montażu w poniższym zakresie, w stosunku do Konsumenta zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa:
a) Skrzynia biegów do kwoty 400 zł brutto;
b) Kolektora ssącego do kwoty 150 zł brutto;
c) Silnika do kwoty 800 zł brutto;
12. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji. Klient zobowiązany
jest do udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
13. Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie w serwisie Sprzedawcy. W sytuacjach spornych
Sprzedawca może powołać niezależnego rzeczoznawcę, aby potwierdzić lub zakwestionować
istnienie wady fizycznej Towaru w chwili wydania Towaru. W przypadku, jeżeli wydana opinia
rzeczoznawcy nie potwierdza istnienia wady, wówczas koszty rzeczoznawcy ponosi Klient. W
przypadku Konsumentów koszty rzeczoznawcy ponosi Sprzedawca.
14. W przypadku nowych Towarów oferowanych w Sklepie, obowiązuje tylko gwarancja producenta
(o ile Producent udziela gwarancji).
15. Klient może wykupić Gwarancję Premium, która umożliwia rozszerzenie okresu obowiązywania
podstawowej gwarancji o kolejny rok. W przypadku chęci skorzystania z Gwarancji Premium o jej
cenę należy zapytać Sprzedawcę, która uzależniona jest od rodzaju produktu.
VI. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie składa się poprzez wypełnianie Formularza dostępnego w Sklepie ewentualnie drogą
telefoniczną pod numerem telefonu + 48 42 218 55 50, +48 667 347 327, +48 601 287 327,
+48 607 357 956.
2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, polityki
prywatności i plików cookies, ponadto Klient akceptuje w ten sposób fakt, że Sprzedawca
przetwarza dane osobowe Klienta.
3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele i święta są
rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Zamówienia
wysyłane poza granice Polski mają indywidualny czas dostawy w zależności od Państwa.
5. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar wraz z listem zwrotnym pozwalającym nieodpłatnie
odesłać przez Klienta zużytą część samochodową tj. skrzynię biegów/kolektor/ silnik w ramach
umowy zamiany, z wyłączeniem wysyłek zagranicznych, gdzie koszt ustalany jest indywidualnie.
6. W zakresie umowy zamiany Sprzedawca zastrzega prawo własności zakupionego Towaru
regenerowanego. Prawo własności przenoszone jest na Klienta z chwilą otrzymania przez
Sprzedawcę zużytą część samochodową, która podlegała zamianie. Do momentu zużytego towaru
Klient jest tylko posiadaczem rzeczy.

7. W przypadku wysyłki Towaru poza granice Polski w ramach umowy zamiany z obowiązkiem
dopłaty pobierana jest kaucja w wysokości 50% wartości zakupionego Towaru. Kaucja zostanie
zwrócona w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zużytej części zamiennej.
8. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy zużytego Towaru, w ramach umowy zamiany w terminie do 7
dni roboczych od dnia dostawy Towaru, Sprzedawca wezwie Klienta do jej zwrotu pisemnie bądź
telefonicznie. W przypadku gdy Klient pomimo wezwania nie dokona zwrotu zużytego Towaru,
Klient, nie będący Konsumentem zapłaci Sprzedawcy 50 % wartości sprzedanego Towaru
regenerowanego, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Natomiast
Konsument w przypadku braku zwrotu zużytego Towaru zapłaci Sprzedawcy 30% wartości
sprzedanego Towaru regenerowanego, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie
umowy.
9. W razie zastrzeżenia prawa własności Sprzedawca odbierając od Klienta Towar regenerowany
może żądać odpowiednio wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie Towaru.
10. Sprzedawca wysyła Towar regenerowany do Klienta w kastrach (dalej zwane Pojemnikami).
Pojemniki przeznaczone są do przesyłania Towarów regenerowanych do Klienta oraz do
przesłania zużytych Towarów do Sprzedawcy, i powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
11. W przypadku gdy Klient nie dokona zwrotu Pojemnika, Sprzedawca wezwie Klienta do jego
zwrotu pisemnie bądź telefonicznie. W sytuacji, gdy Klient pomimo wezwania nie dokona zwrotu,
zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 150 zł, stanowiącą wartość Pojemnik, na
podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę.
VII. PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny Towarów i wysokości dopłat podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych
polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towar nie uwzględnia kosztów dostawy.
2. Koszty związane z dostawą Towaru ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów
może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych
kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności:
a) Przelewem tradycyjnym – zapłata przed wysyłką Towaru;
b) Zapłata przy osobistym odbiorze Towaru;
c) Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem);
d) Karty płatnicze;
e) Płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
f) BLIK
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub
zawarcia umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty, o ile wybrany sposób nie wymaga
zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z
art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego
terminu spełnienia świadczenia.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Klienta.
VIII. DOSTAWA
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy
kurierskiej powinna zostać dostarczona maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki
Towaru (na terenie Polski). W przypadku wysyłki poza granice Polski, termin dostawy ustalany jest
indywidualnie z Klientem.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego zamówienia po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu terminu i miejsca odbioru.
4. Sprzedawca wskazuje, że:
a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i
ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za
wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli
Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
b) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z
tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
 szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika;
 szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu
przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda
powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem;

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu braku zgodności towaru z umową, które istniały w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej
samej chwili.
3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli
Konsument w chwili zawarcia umowy został poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega
od wymogów zgodności z umową, a Konsument zaakceptował brak konkretnej cechy.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak zgodności zostanie
stwierdzony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru konsumentowi.
5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono
w umowie- do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.
6. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i
ponownego zamontowania albo może żądać od sprzedawcy wykonania tych czynności na swój
koszt.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientem,
niebędącym konsumentem w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamację należy złożyć drogą mailową na adres e-mail: reklamacje@nfpolska.pl lub poprzez
formularz reklamacyjny na stronie sklepu.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru
przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od
przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także
dokumentację fotograficzną.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeśli reklamacja zostanie
uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
a. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online
dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
b. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub
sądem polubownym lub innymi organami;
c. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji tzn. przedmiot umowy działa poprawnie lub ewidentnie
stwierdzono, że został uszkodzony przez klienta, przedmiot umowy jest odsyłany do klienta a
klient zostaje obciążony fakturą usługową za wykonaną ekspertyzę oraz za transport. W
przypadku zwrotów niestandardowych, koszty za transport będą naliczane indywidualnie.
Powyższe postanowienie nie dotyczy konsumentów. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż koszt
ekspertyzy wynosi 300 zł brutto w przypadku skrzyni biegów, 50 zł brutto w przypadku kolektora
ssącego, natomiast koszt transportu może wynieść do 140 zł brutto w przypadku skrzyni biegów,
a w przypadku kolektora ssącego do 70 zł brutto.
XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania Towaru. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w
pouczeniu o prawie odstąpienia.
2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W
przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w
tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się
ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je
ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub
Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, zgodnie z którym niniejszy regulamin powinien być
interpretowany. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem konsumenta

ochrony zapewnionej mu przez przepisy, w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w państwie
konsumenta są bardziej korzystne, to te przepisy obowiązują w umowie zawartej ze Sprzedawcą.

XIII. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY. DOTYCZY KONSUMENTÓW.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:
NOWA FABRYKA POLSKA ŁUKASZ CHOMISZCZAK
UL. TUWIMA 53, 90-025 ŁÓDŹ, @: biuro@nfpolska.pl
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od
dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Wysokość kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN (w Polsce). Koszty
zwrotów z innych krajów szacowane są indywidualnie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w
związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca): …………… …………… ……………

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ............................, Numer zamówienia/faktury: .........................................Data zawarcia umowy: .......................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ..............................................................Adres konsumenta: ......................................................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ......................................................... 

Data ............................................................. Podpis ……………………………………………….